Sign In
Skip Navigation LinksHome/English/Vendors and Suppliers/Purchasing-Terms-and-Conditions-Sweden-SV

Purchasing-Terms-and-Conditions-Sweden-SV

     


Allmänt

Inköpsvillkoren nedan ska gälla för alla nuvarande och framtida beställningar från W. R. Grace & Co. och andra närstående bolag i Grace Davison Group, nedan kallad för "Grace". Dessa Inköpsvillkor gäller för alla inköp av och alla leveranser av produkter till Grace och ska ha företräde framför alla villkor som anges eller på annat sätt hänvisas till av Leverantören, oavsett om Grace vidtar åtgärder eller inte i förhållande till sådana andra villkor. Grace är inte bunden av och avvisar härmed uttryckligen andra allmänna villkor som kan förekomma på något förslag, offert, prislista eller liknande som används av Leverantören, såvida Grace inte uttryckligen och i skrift samtycker till deras tillämplighet.

1.      Offert: Leverantören ska i sin offert noggrant iaktta begäran gällande kvantitet och kvalitet och ska, vid avvikelser, uttryckligen påpeka avvikelser gällande kvalitet. Offerten, inklusive alla prover, ska tillhandahållas kostnadsfritt vid angivet datum. Prover och analysdata ska alltid vara bindande och gäller för hela leveransen.           

2.       Beställning: Beställningar från Grace ska endast gälla om de har gjorts skriftligen. Muntliga sidoavtal – inklusive retroaktiva andringar och tillägg – ska också kräva skriftlig bekräftelse. Varje beställning ska bekräftas av Leverantören omedelbart och skriftligt. Om sådan bekräftelse inte utfärdas inom en vecka efter mottagandet av beställningen, ska Grace inte längre vara bunden av beställningen. Leveransen måste exakt motsvara beställningen i alla delar. Avtalade priser med sådana beställningar ska faktureras. Grace accepterar inte fakturor som innehåller högre priser än de som anges i beställningen. I den mån det är uppskattade priser, ska orderbeloppet anses vara den bindande övre gränsen.

3.       Ramavtal: I den mån ett skriftligt ramavtal existerar med Leverantören när det gäller specifika varor eller tjänster, ska Grace avstå från kravet på en bekräftelse av beställning vid beställning eller efterfrågan av dessa varor eller tjänster. Enskilda beställningar inom ramavtalet är bindande om Leverantören inte invänder mot dem inom fem arbetsdagar efter mottagandet. En bekräftelse på beställning av Leverantören som avviker från beställningen gäller endast om den har bekräftats skriftligen av Grace. Leveransförfrågningar i enlighet med omsesidig överenskomna leveransscheman kräver ingen bekräftelse. 

4.       Leveranstid: Överenskomna datum och leveranstider är bindande. När det gäller leverans i tid, ska mottagningskontor som anges av Grace i beställningen vara avgörande. Leveransperioden börjar på beställningsdagen. Om överenskomna tidsfrister inte följs, ska Leverantören anses vara försenad. Leverantören är skyldig att omedelbart informera Grace skriftligen, om omständigheter som leder till oförmåga att följa de överenskomna tidsfristerna skulle inträffa eller bli förutsebara. I detta sammanhang ska Leverantören ange orsaken till och den förväntade varaktigheten för leveransförseningen. Om leverans är försenad på grund av Leverantören, Grace har rätt att (i) helt eller delvis häva köpet av de produkter som Grace inte anser sig ha någon nytta av på grund av den sena leveransen, och (ii) göra ersättningsköp från andra leverantörer. Leverantören ska ersätta Grace för alla direkta och indirekta förluster, kostnader och skador som uppstår till följd av eller i samband med sen leverans. Godkännandet av den försenade leveransen eller tjänsten ska inte anses innebära att Grace avstår från ersättningsanspråk som Grace har rätt till på grund av försenad leverans eller tjänst. Leverantören kan åberopa bristen på att leverera nödvändiga dokument från Grace endast om Leverantören har skickat en skriftlig påminnelse om dokumenten och inte har mottagit dessa inom rimlig tid. Om inte annat avtalats, ska delleveranser och deltjänster inte accepteras av Grace. Leverantören ska betala eventuella extra kostnader på grund av delleveranser.

5.       Överföring av risk: När det gäller leveransplatsen ska den leveransplats som anges i beställningen (Graces fabrikslokaler) vara avgörande och exklusiv. Vid leverans till en annan plats ska mottagarens fabrikslokaler tillämpas enligt vad som anges av Grace. Leverans till Grace får endast fullgöras av Leverantören på leveransplatsen. Leverantören ska vara ansvarig för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av varan fram till leverans. Detta ska också gälla om vidarebefordran av leverans har överenskommits. Om leverans har överenskommits vid beställningstillfället, ska varan inte anses vara levererad förrän efter leveransen har godkänts av Grace.  

6.       Felansvar/Inspektion av inkommande varor: Leverantören ska garantera att leveranserna och tjänsterna överensstämmer med de överenskomna specifikationerna och är fria från defekter som minskar eller reducerar värde eller lämplighet för sedvanligt bruk eller för den användning som anges i kontraktet. Leveranser och tjänster ska ske i enlighet med industristandarder. Leverantören ska följa alla lagar, förordningar och officiella krav som är tillämpliga på Leverantören såväl som inom jurisdiktionen för leverans till Grace och ska utgå ifrån de tekniska föreskrifter, standarder och riktlinjer som är tillämpliga från tid till annan. Vid avvikelser från den överenskomna specifikationen ska Grace meddelas omedelbart och före leveransen av produkterna. Leverans får inte ske förrän skriftligt godkännande av Grace har utfärdats. Eventuella avvikelser från specifikationerna måste tydligt markeras på testcertifikatet/analyscertifikatet. I händelse av planerade ändringar av tillverknings- eller testprocessen som kan påverka produktkvaliteten ska Grace meddelas omedelbart. Vid anmälda incidenter, återkallelser och/eller klagomål ska Leverantören hjälpa Grace på alla möjliga sätt, fram till att Grace får tillgång till produktionsdokumentationen. Denna information ska behandlas konfidentiellt av Grace, såvida det inte finns ett berättigat intresse för att informationen lämnas ut. Leveranser från Leverantören ska endast ske efter en tidigare, noggrann och dokumenterad kvalitetskontroll på grundval av de parametrar som avtalats med Grace. Leverantören är skyldig att informera Grace om organisationen och underhållet av denna utgående varukontroll på ett verifierbart sätt. Leverantören ska utan dröjsmål informera Grace om ändringar av denna utgående varukontroll. En inkommande godskontroll ska endast ske med avseende på uppenbara fel, transportskador, fullständighet och identitet. Grace ska meddela sådana brister inom rimlig tid. Grace förbehåller sig rätten att utföra en inkommande varuinspektion som täcker ytterligare aspekter utöver de ovanstående. Vidare ska Grace meddela så snart fel upptäcks i enlighet med villkoren för den normala affärsverksamheten. I denna utsträckning ska Leverantören avstå från att göra invändningar om en försenad anmälan om fel. Grace ska under alla omständigheter ha rätt att kräva rättelse av fel eller leverans av en ny artikel från Leverantören efter Graces eget gottfinnande och på Leverantörens bekostnad. Om Leverantören inte avhjälper eller ersätter leveransen utan onödigt dröjsmål, kan Grace, i synnerhet i syfte att försvara sig från akuta risker och/eller för att undvika oproportionerligt stor skada, utan förhandsgodkännande från Leverantör, avhjälpa fel genom en tredje part på Leverantörens bekostnad, köpa ersättningsprodukter från en tredje part på Leverantörens bekostnad och/eller helt eller delvis häva den relevanta beställningen. Rätten till skadestånd, särskilt rätten till ersättning istället för prestation, ska uttryckligen förbli förbehållen. Krav på grund av fel – oberoende av den rättsliga grunden – ska preskriberas 36 månader efter det att leveransen har genomförts. Längre avtalsensliga eller lagstadagade preskriptionstider ska därmed inte påverkas. Begränsningstiden ska börja vid överföring av risk. Om Leverantören fullgör sina skyldigheter för kompletterande prestation med hjälp av ersättningsleverans, ska begränsningsperioden börja om på nytt för varor som levererats som ersättning efter leveransen, såvida inte Leverantören, vid tidpunkten för den kompletterande prestationen, uttryckligen och på lämpligt sätt har förbehållit åtagandet om ersättningsleverans enbart som en gest av goodwill. Om några kostnader, inklusive, men inte begränsande till, transport, infrastruktur, arbetskraft- och materialkostnader eller kostnader för en inkommande varuinspektion som överstiger det vanliga tillämpningsområdet, som Grace ådrar sig på grund av den felaktiga leveransen, ska dessa kostnader betalas av Leverantören.

7.       Äganderätt: Leverantören ska garantera att dess leverans och dess förutsebara användning av Grace inte bryter mot några patent eller annan tredje parts äganderätt. Om Grace är föremål för ett krav från tredje part på grund av sådant intrång i äganderätt, ska Leverantören frigöra Grace från sådana krav på den första skriftliga begäran, under förutsättning att Leverantören är den ansvariga parten angående kraven, och Leverantören ska ersätta Grace för alla rimligt nödvändiga utgifter till följd av kravet. Om användningen av leveransen av Grace försämras på grund av befintliga tredje parts äganderätt, ska Leverantören antingen förvärva motsvarande licens på Leverantörens bekostnad eller anpassa eller byta ut de berörda delarna av leveransen på ett sådant sätt att leveransen inte längre är i strid med tredje parts äganderätt och att det är samtidigt i enlighet med de kontraktsenliga avtalen.  

8.       Produktansvar: Om Leverantören är ansvarig för en produktskada, ska de vara skyldiga att frigöra Grace från alla skadeståndskrav från tredje part på första begäran av Grace. Leverantören åtar sig att upprätthålla produktansvarsförsäkring med ett försäkrat belopp på 10 miljoner Euro (engångsbelopp) per personskada/egendomsskada. Om Grace har rätt till ytterligare skadeståndskrav, ska dessa förbli opåverkade. Leverantören ska förse Grace med en kopia av giltig försäkring på begäran.  

9.       Varor/Verktyg: Om Grace tillhandahåller material och/eller verktyg till Leverantören för att Leverantören ska kunna leverera de beställda produkterna, ska sådant material/verktyg förbli Graces egendom. Alla material/verktyg ska märkas av Leverantören med ett skylt eller märkning, som visar att material/verktyg tillhör Grace. Alla material/verktyg ska lagras separat och får endast användas för beställningar av Grace. Alla bearbetningar eller omvandlingar av Leverantören ska utföras på uppdrag av Grace. I händelse av kombination eller sammanblandning med artiklar som inte ägs av Grace, ska Grace förvärva samägande av den nya artikeln i proportion till värdet på Graces artikel i förhållande de andra vid sådan tidpunkt. Om Leverantörens artikel ska betraktas som huvudartikeln, åtar sig Leverantören att överföra samägande till Grace pro-rata. Grace förbehåller sig äganderätten till alla verktyg som tillhandahålls eller finansieras av Grace och har rätt att hämta material/verktyg närsomhelst och av vilken anledning som helst. Leverantören ska vara skyldig att använda verktygen uteslutande för produktion eller bearbetning av de varorna beställda av Grace. Leverantören är skyldig att hantera materialen/verktygen med vederbörlig försiktighet och att försäkra de verktyg som Grace äger till ersättningsvärde på Leverantörens egen bekostnad. Därutöver ska Leverantören vara skyldig att följa Graces vid var tid gällande Material- och Verktygspolicies.

10.   Priser/Betalningsvillkor: Det pris som anges i beställningen är bindande. Leverantören ska skicka en faktura för varje leverans separat från leveransen. Fakturor får under inga omständigheter bifogas tillsammans med varorna. Ordlydelsen på fakturan ska matcha orderbeteckningarna och ska innehålla Graces ordernummer. Betalningar ska inte innebära godkännande av leveranserna eller tjänsterna i överensstämmelse med avtalet. Fakturor från olika Graceföretag får inte ackumuleras. Om Grace gör en betalning före leveransen av varorna eller tjänsten, är Leverantören skyldig att utfärda en förskottsgaranti på samma belopp till Grace. Grace standardbetalningsvillkor är netto fyrtiofem (45) dagar, om inte annat anges i beställningen. Betalningsvillkor och villkor under vilka rabatter erbjuds ska räknas från och med det datum då en korrekt faktura med all nödvändig underlagsdokumentation mottas av Graces Ekonomiavdelning. Avseende det ovanstående ska sådan korrekt faktura och underlag inte utfärdas till Grace förrän äganderätt överförs till Grace och dokumentation av utförda tjänster eller varor som hittills mottagits korrekt registreras elektronisk i ett varukvitto via Ariba Network. När godsmottagandet är slutfört och registrerat av Grace, kan Leverantören generera en faktura i Ariba-nätverket som begär betalning mot beloppet på varukvitto. Varje faktura kommer att innehålla en specificerad beskrivning av det utförda arbetet eller mottagna varor samt alla tillämpliga avgifter och skatter. Om det krävs enligt tillämplig lag ska Leverantören också skicka en papperskopia av fakturan till Graces angivna adress. Alla fakturor ska överensstämma med instruktionerna som anges i beställningen.

11.   Överlåtelse: Leverantören får inte överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande från Grace. Grace kan dock överlåtera sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor till ett närstående bolag inom Grace Davison-koncernen.  .

12.   Vikter:  Kvantiteten som Grace har mottagit enligt vad som bestämts av Grace eller de officiella viktdokumenten ska vara avgörande för beräkningen.              

13.   Frakt:  Avseende frakt ska de särskilda fraktinstruktionerna följas. Normala och vanliga förpackningar som garanterar säker transport ska användas för alla leveranser. Frakt ska ske till lägsta frakt- och försäkringspriser. Leveransmeddelanden eller förpackningssedel som anger Graces ordernummer ska bifogas varje leverans. Om inte annat uttryckligen överenskommits, gäller följande: Leveransfri hemvist inkl. försäkring och förpackning.

14.   Immateriella rättigheter:    Om inte annat anges i dessa villkor eller avtalats mellan parterna skriftligen, ska inget i dessa villkor användas för att beröva någon av parterna deras respektive immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till patent (inklusive verktygmodeller), design patent, mönsterrättigheter (oavsett om de kan registreras eller inte), upphovsrätt, upphovsrättsrelaterade rättigheter, moraliska rättigheter, rättigheter i databaser, varumärken, affärshemligheter, know-how, handelsnamn, rättigheter enligt marknadsföringslagstiftning och bortgång, topografirättigheter och allt andra immateriella rättigheter; i alla fall oavsett om de är registrerade eller kan registreras, och ansökningar om någon av ovanstående respektive, och alla rättigheter att gälla för detsamma, och alla rättigheter och skydd av liknande karaktär eller som har en liknande effekt som någon av dessa var som helst i världen ("Immateriella Rättigheter").

Alla specifikationer, tekniska dokument och information som tillhandhålls av Grace, inklusive eventuella Immateriella Rättigheter däri, som är hänförliga till om varorna eller produkterna, ska förbi Graces egendom och får inte användas för något annat syfte än tillverkningen av produkterna för Graces räkning. Detta gäller även för de artiklar som Leverantören har utvecklat eller vidareutvecklat i enlighet med specifikationerna från Grace eller i samarbete med Grace. Specifikationer, tekniska dokument och information som tillhandahålls av Grace får inte, utan Graces tidigare skriftligt medgivande, kopieras, reproduceras, tillhandahållas eller på annat sätt göras tillgängliga för någon tredje part. I den utsträckning någon av Leverantörens tidigare Immateriella Rättigheter, som ägs av Leverantören vid tidpunkten för godkännandet av dessa Inköpsvillkor, är nödvändiga för att Grace ska kunna nyttja produkterna fullt ut, kommer Leverantören att ge Grace en evig, icke-exklusiv, global och royaltyfri licens och rätt att använda, modifiera, kopiera, utveckla, överföra och licensera till tredje part sådan tidigare Immateriella Rättigheter för Graces affärsändamål. 

15.  Sekretess:   Den mottagande parten förbinder sig att inte utlämna eller avslöja någon information (oavsett om det är muntlig, skriftlig, elektronisk eller annan form), utan den avslöjande partens föregående skriftliga medgivande, angående den avslöjande partens verksamhet som kan betraktas som en handels- eller professionell hemlighet, eller på annat sätt använda sådan information för något annat syfte än för mottagarens uppfyllande av sina skyldigheter enligt dessa Inköpsvillkor. Information som den avslöjande parten har förklart vara konfidentiell ska alltid betraktas som en handels- eller professionell hemlighet. Sekretesskyldigheten ska fortsätta att gälla även efter det att avtalet har fullgjorts, så länge produktionskunskapen som finns i den inte har blivit allmän känd.

Detta sekretessåtagande ska inte gälla information som den mottagande parten kan visa har blivit känd för denne på annat sätt än genom avtalet mellan parterna eller som är allmänt känd. Detta sekretessåtagande gäller inte heller när den mottagande parten är skyldig att lämna ut information i enlighet med lag, förordning, börsregler eller myndighetsbeslut.

15.   Jurisdiktion/tillämplig lag: Alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa Inköpsvillkor eller överträdelse, upphörande eller ogiltighet därav, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande i enlighet med reglerna för förenklat skiljeförfaranden från Stockholms Handelskammaren Skiljedomsinstitut. Skiljeforfaranden ska äga rum i Göteborg, Sverige. Språket för skiljeförfarande ska vara engelska om parterna inte är överens om något annat. Avtalsförhållandet, även vid upphandlingar från utlandet, ska uteslutande omfattas av svensk materiell lag. Tillämpningen av FNs konvention angående avtal om internationella köp av varor (Vienna Sales Convention, CISG) ska uteslutas.

Parterna åtar sig, utan några begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av och innehållet i skiljedom i anledning av dessa Inköpsvillkor, och inte heller avslöja information om förhandlingar, skiljeförfaranden eller medling i anledning av dessa Inköpsvillkor. Det förutnämnda ska tillämpas om inte annat föreskrivs i lag, andra förordningar, myndighetsbeslut, börsregler eller god sed på aktiemarknaden eller annars erfordras för skiljedoms verkställighet.

16.   Avslutande bestämmelse:   Om enskilda bestämmelser i detta avtal med Leverantören, inklusive dessa Inköpsvillkor, är eller skulle bli ogiltiga antigen helt eller delvis, ska giltigheten för de återstående bestämmelserna inte påverkas därav. Bestämmelsen som är ogiltig, antigen helt eller delvis, ska ersättas av en bestämmelse vars ekonomiska framgång kommer så nära som möjligt den ogiltiga bestämmelsen.